Svenska Nyttobostäder AB (publ) årsredovisning för 2020

Stockholm, 2021-04-28 Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2020 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-28 kl.18.00.