Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 09:00, hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm.  Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta innan bolagsstämman.