Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 17 mars 2022 extra bolagsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor.  Rätt att teckna de nya aktierna ska, […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA NYTTOBOSTÄDER AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020.Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.