Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Resultat för 1 april – 30 juni 2021* Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 23 (9) Mkr Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23 (10) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,26 (0,15) kr *Jämfört med samma […]