Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Resultat för perioden 1 jan – 31 mar 2021* Hyresintäkterna ökade till 28 (19) Mkr Driftnettot uppgick till 24 (7) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (-8) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 17 (43) Mkr Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 18 (26) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,18 (0,42) kr *Jämfört med […]