Investor Relations

Kommentar med anledning av Hem och Hyras reportageserie ”Blockuthyrarna”

Under januari 2023 har tidskriften Hem och Hyra publicerat en reportageserie kring blockuthyrningar och de uppsägningar av hyresavtal i Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd i Hässelby Strand och Häggvik som skedde under september/oktober 2022. Med anledning av denna reportageserie önskar Svenska Nyttobostäder att tydliggöra bolagets bild av vad som inträffat.

Otillåten uthyrning i strid med gällande avtal

Bakgrunden till uppsägningarna var att en av Svenska Nyttobostäders blockhyresgäster bedrivit otillåten andrahandsuthyrning i strid med då gällande avtal. Därför sades avtalen upp och som ett resultat av detta tvingades ett antal personer att avflytta från lägenheterna i fastigheterna Mälarterrassen i Hässelby Strand och Häggvik Nova i Sollentuna.

Nära samarbete med involverade parter för att minska konsekvenser

Vi beklagar givetvis att detta behövde inträffa och att det drabbade oskyldiga människor. I samband med uppsägningarna arbetade vi så nära myndigheterna som möjligt för att minska konsekvenserna för de boende i de aktuella lägenheterna. Vi hade kontakt med socialtjänsten, berörda kommuner, polisen och andra myndigheter för att de personer som hyrt dessa lägenheter skulle drabbas i så liten utsträckning som möjligt.

Den aktuella blockuthyrningen som syftade till att erbjuda lägenheter till kommuner, företag, myndigheter och institutioner användes i stället för otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led. Uthyrningen av lägenheterna stod i strid med gällande avtal. Dessutom konstaterades att kriminell verksamhet i flera fall förekom i de aktuella lägenheterna. Blockhyresgästens avtalsbrott ledde till att avtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen sades upp, i enlighet med avtalen och gällande rätt.

Svenska Nyttobostäder har inte godkänt avtal med RentXpress/TTS Holding

Vi vill vara extra tydliga med att vi på inget sätt godkänt eller ingått avtal med den aktör, RentXpress/TTS Holding, som hyrde ut lägenheterna till de boende som var tvungna att flytta. Vi har inte heller fått ta del av de depositioner som RentXpress/TTS Holding ännu inte betalat tillbaka till de boende.

Stärkta rutiner införda

I kölvattnet av den här händelsen har vi vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att inte liknande verksamhet bedrivs i andra delar av vårt fastighetsbestånd, samt att inte liknande händelser inträffar igen. Svenska Nyttobostäder har styrt om verksamhetsmodellen och en rad åtgärder har införts. Bland dessa återfinns exempelvis; tydligare kontroller av blockhyresgästerna och avtalsefterlevnaden; ökad närvaro vid fastigheterna genom dedikerade resurser för att göra ronderingar och en tätare dialog och avstämningsmöten med hyresgästerna samt en rutin där bolaget rapporterar eventuella diskrepanser mot folkbokföringen till polisen.

Mer samverkan krävs för att förhindra oseriösa aktörer

Välfärdskriminaliteten är utbredd i vårt samhälle och inte enkel att förutse. Kommuner och regioner drabbas årligen av bluffakturor som leder både till ekonomiskt och mänskligt lidande när påstådda tjänster inte utförs eller utförs bristfälligt. Med de åtgärder vi nu vidtagit hoppas vi att liknande situationer inte ska uppstå igen. Men här krävs samverkan. Vi välkomnar därför den förra regeringens uppdrag till flertalet myndigheter att inrätta regionala center mot arbetskriminalitet. Vi hoppas det tas vidare av den nya regeringen. Vi är övertygade om att precis den typen av samordning som krävs för att komma åt oseriösa aktörer.

Svenska Nyttobostäder förser samhället med ordnade boendelösningar

Svenska Nyttobostäders verksamhet går ut på att förse företag, organisationer och myndigheter med ordnade boendelösningar. Att snabbt kunna erbjuda boende är en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta växa och för att samhället ska kunna fungera. Det handlar om olika grupper av människor som till exempel viktig arbetskraft som företag i Stockholmsregionen behöver, eller erbjuda boenden till gästforskare. Det behovet klarar tyvärr inte den ordinarie hyresmarknaden att lösa med dagens förutsättningar.

Frågor och svar om Hem & Hyras reportageserie ”Blockuthyrarna”

Tidskriften Hem & Hyra har i flera reportage under januari månad 2023 skrivit om vräkningar på era fastigheter i Sollentuna och Hässelby, vad är Svenska Nyttobostäders syn på detta och vad är bolagets roll i sammanhanget?

Svenska Nyttobostäder beklagar det som inträffat. Med tanke på den kriminalitet som förekommit på adresserna och i kombination med att det blev uppenbart att en aktör som enligt våra efterforskningar bedömdes bedriva olovlig verksamhet var vi tvungna att agera snabbt. Det skapade en olycklig situation för de boende. För att mildra konsekvenserna av vårt agerande jobbade vi aktivt och förebyggande med myndigheterna för att hitta lösningar för de boende. Vad vi har förstått så har merparten av de boende idag fått ett nytt boende. Det var det viktigaste.

Varför kunde inte hyresgästerna bo kvar i lägenheterna i Sollentuna och Hässelby?

I dessa fall fanns det både verksamhetsrelaterade skäl och legala skäl som gjorde att det inte fanns någon möjlighet att låta hyresgästerna bo kvar i de här fastigheterna. Huvudskälet till att Svenska Nyttobostäder hyrde ut dessa bostäder var att den egentliga användningen var att ge ukrainska flyktingar ett boende. Med det sagt, skapade detta en mycket olycklig situation för de boende, och vi har efter det som hänt styrt om verksamhetsmodellen och har stärkt upp rutinerna för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

Borde inte Svenska Nyttobostäder ta ekonomiskt ansvar för uteblivna återbetalningar av depositioner?

För det första är det beklagligt att de boende blivit lurade av den aktör de hyrt lägenheten av. För det andra har Svenska Nyttobostäder ingen möjlighet att kompensera hyresgästerna ekonomiskt. Svenska Nyttobostäder har inte haft någon kommersiell vinning på detta och har inte haft något avtalsförhållande med den aktör som olovligen hyrt ut lägenheterna till de boende. De boende får sätta sina förhoppningar till rättsväsendet för att få tillbaka sina depositioner. Svenska Nyttobostäder har styrt om verksamhetsmodellen sedan detta inträffade och har stärkt upp rutinerna för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

Varför bedriver Svenska Nyttobostäder en verksamhet som skapar förutsättningar för ockerhyror och bluffaktörer?

Den situation som uppstod i det här fallet ska inte kunna inträffa, utan berodde på att en hyresgäst olovligen hyrde ut till en bluffaktör. Vår verksamhet går i stället ut på att förse företag, organisationer och myndigheter med ordnade boendelösningar. Att snabbt kunna erbjuda boende är en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta växa och för att samhället ska kunna fungera. Det handlar om olika grupper av människor som till exempel viktig arbetskraft som företag i Stockholmsregionen behöver, eller erbjuda boenden till gästforskare. Det behovet klarar inte den ordinarie hyresmarknaden att lösa med dagens förutsättningar.

Hur kunde detta inträffa?/Vilka åtgärder har Svenska Nyttobostäder vidtagit för att detta inte ske återupprepas?
Det finns tyvärr ingen garanti för att kunna skydda sig till 100 procent mot denna typ av välfärdskriminalitet. Svenska Nyttobostäders kontrakt är glasklara på punkten vad gäller vilken typ av uthyrning som är tillåten och ej.

  • Vi har som policy att göra bakgrundskontroller på alla vi avser ingå blockuthyrningsavtal med för att minimera risken för oegentligheter.
  • Därutöver har vi inlett ett närmare samarbete med polisen som innebär att vi gör en folkbokföringskontroll av de egna hyresgästerna men också via blockhyresgästernas hyresgäster på en löpande basis. Syftet med detta är att få en bättre kontroll av hyresgästerna i bolagets samtliga fastigheter och på ett tidigt stadie identifiera eventuella felaktigheter som kan vara en signal om bedrägerier.
  • Slutligen har vi också stärkt närvaron vid alla våra fastigheter för att öka den fysiska kontakten och tryggheten.

 

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se