Investor Relations

Utbyteserbjudande 2023

Vid extra bolagsstämma den 22 mars 2023 beslutades att erbjuda innehavare av preferensaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) (ISIN: SE0014808861) att i ett inlösenerbjudande lösa in preferensaktier i Bolaget mot betalning i form av en inlösenfordran som endast får användas som betalning vid teckning av nya stamaktier (ISIN: SE0014808853) i Svenska Nyttobostäder i samband med en riktad nyemission till de preferensaktieägare som accepterar att få sina preferensaktier inlösta (”Utbyteserbjudandet”).

Utbyteserbjudandet är ett erbjudande om nyteckning av stamaktier i Bolaget som riktas till innehavare av preferensaktier. Betalning erläggs genom användande av inlösenfordran, som uppgår till 60 kronor, från inlösen av preferensaktier, varvid varje preferensaktie räcker till betalning av två (2) nyemitterade stamaktier. Teckningskursen i den till innehavare av preferensaktier riktade nyemissionen uppgår till 30 kronor, vilket innebär att två (2) nyemitterade stamaktier erhålls för varje preferensaktie som löses in.

De nyemitterade stamaktierna i Utbyteserbjudandet ska i enlighet med ovan betalas genom kvittning av aktietecknarens fordran på Bolaget. Bolaget kommer således inte att tillföras några kontanta medel genom Utbyteserbjudandet, men ett genomförande av Utbyteserbjudandet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital. Genom Utbyteserbjudandet kommer Bolaget att emittera högst 22 019 914 stamaktier och Bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 880 796,56 kronor.

Teckning av stamaktier i Utbyteserbjudandet sker under perioden från och med den 3 april till och med den 17 april 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningsperioden. Den 6 april 2023 offentliggjorde Bolaget ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som publicerades den 4 april 2023. Tilläggsprospektet och pressmeddelandet finns nedan under rubrikerna ”Relaterade dokument” respektive ”Pressmeddelanden”. Preferensaktieägare som innan tilläggsprospektet offentliggjordes redan har accepterat inlösenerbjudandet avseende preferensaktier har rätt att återkalla sin accept inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 12 april 2023.

Närmare information om Utbyteserbjudandet finns i det prospekt samt i det tilläggsprospekt som har offentliggjorts.

 

Tidplan

28 mars 2023 – Publicering av prospekt

3 april 2023 – 17 april 2023 – Anmälningsperiod

20 april 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Utbyteserbjudandet

28 april 2023 – Förväntad första dag för handel

 

Pressmeddelanden

20 januari 2023 – Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell

3 mars 2023 – Svenska Nyttobostäder föreslår ändringar av kapitalstrukturen genom ett frivilligt utbyteserbjudande riktat till bolagets preferensaktieägare och riktade nyemissioner av stamaktier

28 mars 2023 – Svenska Nyttobostäder offentliggör prospekt avseende utbyteserbjudande

6 april 2023 – Svenska Nyttobostäder offentliggör tilläggsprospekt avseende utbyteserbjudande

 

Relaterade dokument

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)