Investor Relations

Utdelning

Svenska Nyttobostäder har tills vidare för avsikt att huvudsakligen investera överlikviditet i verksamheten. Utdelningsförslag baseras på bolagets likviditet och bedömd framtida finansiell ställning med beaktande av rådande konjunktur. Ambitionen är att varje år åtminstone föreslå utdelning på preferensaktien.

Föreslagen utdelning

För räkenskapsåret 2022 föreslår styrelsen ingen utdelning på stamaktien. Styrelsen föreslår vidare 5,0 kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas kvartalsvis med 1,25 kr.

Kommande utdelningstillfällen

2022

30 september 2022 – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*

30 december 2022 – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*

* Utbetalning av utdelningen sker normalt på tredje bankdagen efter avstämningsdagen.