Investor Relations

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Svenska Nyttobostäder AB (publ) består av följande ledamöter:

John Sjölund, utsedd av Bostadsnytta i Sverige AB
Anders Bengtsson, utsedd av Bengtsson Tidnings AB
Jakob Johansson, utsedd av Batten AB
Johan Thorwid, utsedd av AC Kapital Invest AB

John Sjölund är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta per mejl till:

John Sjölund
John.sjolund@almequity.se