Investor Relations

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.

Årsstämma 2023

15 maj 2023

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 27 april 2023 och handlingarna ska skickas med e-post till bolagsstamma@nyttobostader.se eller med vanlig post till:

Svenska Nyttobostäder AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm