Investor Relations

Bolagsordning

Bolagets firma är enligt bolagsordningen Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolaget ska via hel- och delägda bolag bedriva projektverksamhet avseende fastigheter och därtill hörande verksamhet.

1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Svenska Nyttobostäder AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska via dotterbolag äga och förvalta fastigheter och bedriva därtill sammanhängande verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER M.M.
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

Aktierna ska utges i två klasser, stamaktier och preferensaktier. Stamaktie medför tio (10) röster per aktie och preferensaktier medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

6. VINSTUTDELNING
Preferensaktier ska, före stamaktier, äga rätt till utdelning av bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om en (1) krona och tjugofem (25) öre per preferensaktie. Avstämningsdagar för utbetalning ska vara den sista vardagen i juni månad, september månad, december månad och mars månad. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.

Om ingen utdelning lämnas till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigande fem (5) kronor per preferensaktie och år lämnats under ett eller flera år ska preferensaktie medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla innestående belopp hänförligt till skillnaden mellan beslutad utdelning per preferensaktie under ett år och fem (5) kronor (”Innestående Belopp”) (beskrivet nedan och innefattande på Inne-stående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, enligt definition nedan) innan utdelning på stamaktie sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande fem (5) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktie ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje kvartal läggs skillnaden mellan en (1) krona och tjugofem (25) öre och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämman beslutade utdelningen understiger fem (5) kronor per preferensaktie) till Innestående Belopp. För det fallutdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än på årsstämma ska utdelat belopp på preferensaktie dras från Innestående belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalningen sker till preferensaktieägare och ska därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om fem (5) procent (”Uppräkningsbeloppet”). Härvid ska uppräkning ske fyra (4) gånger per år, varje gång med början från sista vardagen i juni månad, september månad, december månad och mars månad, och baseras på vid respektive tidpunkt Innestående Belopp under ett helt kalenderår. Ökning eller minskning av Innestående Belopp under respektive år ska beaktas genom justering av Uppräkningsbeloppet räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp. Därvid ska Uppräkningsbeloppet justeras med den del av det för perioden upplupna Uppräkningsbeloppet som avser det belopp som lagts till eller dragits ifrån Innestående Belopp multiplicerad med den kvotdel av året som förflutit med avseende på sådan del. Vid slutet av nämnda kalenderår läggs upplupet Uppräkningsbelopp till Innestående Belopp och utgör därefter del av Innestående Belopp.

Om överskjutande utdelning uppkommer sedan preferensaktier erhållit det belopp som respektive preferensaktieägare är berättigad till enligt ovan, ska sådan överskjutande utdelning tillfalla stamaktie.

7. BOLAGETS UPPLÖSNING
Upplöses bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) kronor per aktie samt eventuellt Inne-stående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 6 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktier. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

För det fall överskott finns efter det att preferensaktieägare erhållit fullt belopp enligt ovan, ska överskottet utskiftas till ägarna av stamaktier.

8. AKTIEÄGARES FÖRETRÄDESRÄTT
Vid kontantemission eller kvittningsemission ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vid kontant- eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske genom utgivande av stamaktier och preferensaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägare har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

9. INLÖSENFÖRBEHÅLL
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier på följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Preferensaktier som är föremål för inlösen fördelas pro rata bland preferensaktieägarna. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av etthundra (100) kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 6 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

10. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter.

11. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en (1) högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

13. DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

14. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning,

4. Val av en eller två justeringspersoner,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernredovisionsberättelsen,

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, beslut att utse revisionsbolag eller antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter,

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

15. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

16. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december (kalenderår).

17. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma den 17 september 2020.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)