Investor Relations

Obligationer

Svenska Nyttobostäder AB (publ) har placerat ett säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden. Volymen på obligationslånet uppgår till 400 Mkr under ett ramverk på 1 250 Mkr. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 3,375 procentenheter med förfall i september 2024.