Investor Relations

Redovisningsprinciper

Svenska Nyttobostäder tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) så som de fastställts av Europeiska Unionen (EU).

Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning.

Ändringar i IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” som skall börja tillämpas från 1 januari 2023 förväntas ha en kvalitativ påverkan på koncernens finansiella rapportering. I övrigt förekommer inga nya eller reviderade IFRS-standarder eller övriga tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committe som trätt i kraft från och med 1 januari 2023 som har haft någon väsentlig påpåverkan på bolaget.

För mer information se Svenska Nyttobostäders årsredovisning 2022, Not 1-2, på sidan 81-87.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)