Investor Relations

ALM Equity AB (publ) offentliggör ett tillägg till fusionsdokumentet avseende fusionen med Svenska Nyttobostäder AB (publ)

30 maj 2024, 09:00
Regulatoriskt

I informationen nedan syftar ”detta pressmeddelande” på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill. Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity”) och Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till ALM Equitys och Svenska Nyttobostäders bolagsstämmor, såsom tillämpligt, fusionsplanen och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller det kombinerade bolagets kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken ALM Equity eller Svenska Nyttobostäder åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen. ALM Equitys och Svenska Nyttobostäders tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, det kombinerade bolagets framtida resultat. ALM Equity, Svenska Nyttobostäder och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.


Den 28 mars 2024 offentliggjorde ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity”) och Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” tillsammans ”Bolagen”) att Bolagen föreslås gå samman genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Ett Fusionsdokument offentliggjordes den 7 maj 2024 (”Fusionsdokumentet”). ALM Equity har idag, den 30 maj 2024, offentliggjort ett tillägg till Fusionsdokumentet.

Den 30 maj 2024 offentliggjorde ALM Equity sin delårsrapport för perioden 1 januari 2024 – 31 mars 2024. ALM Equity har med anledning av detta upprättat ett tillägg till Fusionsdokumentet (”Tilläggshandlingen”) som innehåller delårsrapporten. Tilläggshandlingen har offentliggjorts och finns, tillsammans med Fusionsdokumentet och övriga handlingar avseende Fusionen, tillgänglig på ALM Equitys webbplats (www.almequity.se) och Svenska Nyttobostäders webbplats (www.nyttobostader.se).

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Fusionsdokumentet som offentliggjordes den 7 maj 2024.


Rådgivare

Svenska Nyttobostäder har anlitat Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som legal rådgivare i samband med Fusionen.


För ytterligare information, kontakta: 

Emma Norburg, styrelseordförande
emma.norburg@outlook.com
+46 70 305 78 03

Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 9.00.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)