Investor Relations

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

15 maj 2023, 11:10
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 (”Bolaget”), höll den 15 maj 2023 årsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar
Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören som varit verksamma under räkenskapsåret 2022 ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete eller deltagare i arbetsgrupp ska utgå med totalt 200 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 50 000 kronor.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Joakim Alm, Fredrik Arpe, Jonas Bengtsson, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Emma Norburg omvaldes som styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att omvälja av Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ökningen av aktiekapitalet får, förutsatt att nyemissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, ske upp till det belopp som utgör gränsen i bolagsordningen vid tidpunkten för beslutet, och om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att styrelsen även ska kunna besluta om emission med avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

För mer information kontakta:
Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets certified adviser är Erik Penser Bank AB.
Mer information om Bolaget finns på www.nyttobostader.se.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)