Investor Relations

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

27 maj 2021, 12:45
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 27 maj 2021 årsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar
Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning ska ske till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om en krona och tjugofem öre (1,25) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 29 066 185 kronor årligen på befintliga preferensaktier. Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara sista vardagen i juni, september, december och mars.

Nya preferensaktier som dels kan komma att emitteras enligt beslut på stämman, dels med stöd av stämmans bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 1,25 kronor med närmast följande avstämningsdag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antal styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 750 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 250 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 100 000 kronor vardera.

Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Joakim Alm, Jonas Bengtsson, Frida Holmberg, Gunilla Högbom, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Emma Norburg omvaldes som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att omvälja av Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Principer för tillsättande av valberedning
Stämman fastställde de av styrelsen föreslagna principerna för tillsättande av valberedning.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för koncernens anställda baserat på teckningsoptioner. Stämman beslutade därför om en riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 400 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget A Equity Förvaltning Management AB, org.nr 559214–5766 för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till anställda i koncernen. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 17 maj 2021 till och med den 26 maj 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget under perioden 1 mars 2026 – 15 mars 2026.

Riktad nyemission av preferensaktier
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 2 819 275 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 112 771 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Fyrlotsen och Kronan). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Ökningen av aktiekapitalet får, om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD
tel. +4670 86 10 613

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.nyttobostader.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)