Investor Relations

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

1 december 2020, 08:30
Regulatoriskt

Stockholm 2020-12-01

Extra bolagsstämma har den 1 december 2020 genomförts i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607 genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 1 841 175 preferensaktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 73 647 kronor. Beslutet biträddes av aktieägare med erforderlig majoritet, men är vidare villkorat av bolagsstämmans i moderbolaget ALM Equity AB godkännande enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda investerare som tecknat avtal (”Förvärvsavtalen”) om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Esplanaden, Ängshusen och Fyrlotsen). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet.

Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant men får trots detta, om styrelsen så medger enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, ske genom kvittning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tilldelningen av preferensaktierna är villkorad av att tillträde enligt Förvärvsavtalen sker. De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)