Investor Relations

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

22 mars 2023, 11:30
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 (”Bolaget”), höll den 22 mars 2023 extra bolagsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Utbyteserbjudande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett utbyteserbjudande, i vilket Bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran som endast får användas till att betala för tecknade stamaktier genom kvittning (”Utbyteserbjudandet”).

Stämman beslutade, som en del härav, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 440 398,28 kronor genom indragning av högst 11 009 957 preferensaktier (”Inlösenerbjudandet”). Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på Bolaget. För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på Bolaget om 60 kronor.

Stämman beslutade som en del härav även, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 22 019 914 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 880 796,56 kronor. Rätten att teckna stamaktier tillkommer de preferensaktieägare som accepterar Inlösenerbjudandet och betalning ska ske genom kvittning av den inlösenfordran som respektive tecknare fått inom ramen för Inlösenerbjudandet. Teckningskursen för en stamaktie är 30 kronor.

Godkännande av närståendetransaktioner och nyemission av stamaktier

Stämman beslutade även om att godkänna vissa ändringar i de förvärvsavtal som Bolaget före sin notering på Nasdaq First North Growth Market har ingått avseende ännu inte tillträdda fastigheter (”Förvärvsavtalen”) till följd av de föreslagna ändringarna av Bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell som Utbyteserbjudandet innebär.

Stämman beslutade, som en del härav, att godkänna att Bolaget ingår avtal om ändringar av Förvärvsavtalen (”Ändringsavtalen”). Ändringarna innebär att Bolagets motparter (dvs. säljarna av de fastigheter som Bolaget har ingått avtal om att förvärva men ännu inte tillträtt) (”Säljarna”), varav några är till Bolaget närstående personer, i stället för att erhålla nyemitterade preferensaktier i Bolaget i samband med framtida tillträden av fastigheter, kommer att erhålla stamaktier i Bolaget. Ändringarna innebär vidare att ännu ej produktionsstartade projekt, som enligt Förvärvsavtalen skulle förvärvats som färdiga projekt, istället förvärvas som byggrätter, och att betalning för dessa byggrätter ska lämnas i stamaktier. I tillägg till detta innebär Ändringsavtalen, att även ytterligare tre byggrätter som inte omfattades av Förvärvsavtalen, förvärvas med betalning i stamaktier. Genom ingåendet av Ändringsavtalen berättigas Säljarna att teckna stamaktier i Bolaget genom kvittning av den fordran som respektive Säljare har gentemot Bolaget enligt Förvärvsavtalen och Ändringsavtalen.

Stämman beslutade vidare, som en del härav, om en riktad nyemission av högst 46 567 050 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 862 682 kronor. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer dels Säljarna dels Småa Förvaltnings 8 AB, org.nr 559260-5900 (säljare av fastigheten Rönninge 1:584 (förvaltningsobjektet Flädern) som tillträddes i januari 2023) och Blå Dragonen Vilunda Holding AB, org.nr 559260-5793 (säljare av byggrätten Dragonen som skedde tidigare under första kvartalet 2023). Teckningskursen som ska betalas för varje ny stamaktie uppgår till 50 kronor och erläggs genom kvittning av fordran som tecknarna erhållit enligt ingångna avtal.

För mer information kontakta:
Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Emma Norburg, styrelseordförande
emma.norburg@outlook.com

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Mer information om Bolaget finns på www.nyttobostader.se.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)