Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 17 mars 2022 extra bolagsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Apelsinhöjden Holding AB, som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Häggvik Nova 7 och 8). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie.