CBRE har genomfört en uppdaterad marknadsvärdering av Svenska Nyttobostäders fastighetsportfölj avseende tillträdda fastigheter. Resultatet av värderingen visar ett värde på cirka 3,8 Mdkr, en ökning mot det bokförda värdet om 417 Mkr. Ökningen kommer redovisas som orealiserade värdeförändringar på fastigheter i fjärde kvartalet 2021.  

Den orealiserade värdeförändringen i förhållande till den finansiella rapporteringen per 30 september 2021 ger en effekt om en ökad soliditet till 36 (31*) procent och en minskad belåningsgrad till 59 (67*) procent.  

– Vi har förvärvat dessa fastigheter till fast pris och har arbetat med en attraktiv hyresgästmix efter vi tillträtt fastigheterna vilket givit starka kassaflöden. Det i kombination med marknadsutvecklingen har bidragit till den positiva värdeutveckling vi nu ser på bolagets tillgångar, säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.  

*Avser rapporterade nyckeltal för tredje kvartalet 2021.

Offentliggörande: 

Denna information är sådan insiderinformation som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20:45 CEST den 2 februari 2022.