Svenska Nyttobostäder ändrar datum för publicering av bolagets finansiella rapporter. Detta med anledning av att Svenska Nyttobostäder AB är intressebolag till ALM Equity AB, som offentliggör sina rapporter tidigare. 

Följande datum har ändrats:
Q1 2022 publiceras 19 maj 2022, tidigare kommunicerat 25 maj 2022
Q2 2022 publiceras 23 augusti 2022, tidigare kommunicerat 25 augusti 2022
Q3 2022 publiceras 17 november 2022, tidigare kommunicerat 23 november 2022. 

För mer information, kontakta:
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se 

 

Offentliggörande
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-06 kl: 16.30.