Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020

25 februari 2021, 08:00
Regulatoriskt

Stockholm, 25 februari 2021

VD-ord

Stabil utveckling

För mindre än ett år sedan påbörjade vi arbetet inför noteringen av Svenska Nyttobostäder. Det blev en mycket intensiv och spännande höst och i början på november noterades vi så på First North, det känns roligt, fortsatt spännande och framförallt är vi väldigt stolta!

Resultatutvecklingen är fortsatt stabil för Svenska Nyttobostäder. Vi hyr ut i planerad takt och följer de uppsatta målen för uthyrningsgrad. Med ett normaliserat driftnetto om 126 Mkr innebär det att vi följer de förväntade 600 Mkr till år 2025, vilket är glädjande.

Under kvartalet har vi tillträtt Ängshuset, som är den sista etappen i Rinkebyterrassen, ett större område där vi tillsammans med andra fastighetsägare är en stolt part i att tillskapa ett helt nytt område invid Rinkeby. Ängshuset är fullt uthyrt, helt enligt de förväntningar som vi och marknaden har på oss.Under perioden påbörjade säljaren byggnationen av två av våra kommande förvaltningsfastigheter – Lignum vid Telefonplan och Flädern i Rönninge. Dessa tillträder vi under 2022-2023 och det innebär att vi tillför Stockholm ytterligare totalt 296 mycket välbehövliga bostäder. Totalt är nu 1 624 av bolagets 4 680 avtalade men ej tillträdda lägenheter i produktion. Alla dessa kommande tillträden av förvärvade förvaltningsfastigheter ska finansieras genom emission av preferensaktier, för vilka teckningsåtaganden från investerare redan finns, samt med bottenlån. Tillträdena ska alltså inte leda till någon utspädning av stamaktien. Överlikviditet kommer sedan att användas för nya förvärv eller för att lösa in preferensaktien. Jag konstaterar att i och med detta tar vi ytterligare steg mot den förvärvade portföljen om 5 752 lägenheter.Covid-19 fortsätter att sätta sin prägel på omvärlden. I Stockholm kan man tråkigt nog se påverkan i olika branscher, såsom en mycket ansträngd besöksnäring. För Svenska Nyttobostäders del har vår flexibla affärsmodell hjälpt oss att hantera de effekter som annars kunnat få större påverkan på resultatet. Att vaccinering nu kommit igång innebär att ett steg tas mot att samhället ska kunna återgå till det normala igen och tillsammans med hela Stockholm börjar vi se ljuset i tunneln.

Vi har gasen i botten och kommer inte att bromsa in eller ens släppa på den! 2021 är enligt plan ett år med färre tillträden vilket vi nyttjar till att vidareutveckla vår vinnande idé om klimatsmarta och yteffektiva lägenheter. Vi blickar samtidigt mot 2022 då vi tillträder cirka 900 av de sedan tidigare förvärvade lägenheterna. Att efterfrågan är stor på våra communities är tydligt – när vi via Bostadsförmedlingen tog in intresseanmälningar på vår kommande hyresfastighet i Barkarbystaden blev det under januari det mest klickade nybyggnadsprojektet på hela Bostadsförmedlingen och vi fick in över 2 000 anmälningar på knappt två veckor!

Stockholm, 25 februari 2021
Tommy Johansson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden, 1 januari – 31 decemeber

  • Svenska Nyttobostäder AB (publ) registrerades den 2 april 2020.
  • Den 17 september 2020 blev Svenska Nyttobostäder AB (publ) moderbolag i koncernen genom att teckna bindande förvärvsavtal för 29 förvaltningsobjekt till ett förvärvsvärde på 11,8 Mdkr. Fem av dessa objekt var färdigställda och tillträddes den 23 september, Svenska Nyttobostäder-koncernen ärver den finansiella historiken för dessa förvaltningsobjekt (se Redovisningsprinciper not 1). Ytterligare objekt tillträddes vid färdigställande den 30 september och 1 december. Resterande 22 objekt ska att tillträdas mellan 2021-2025.
  • I samband med avtalstecknandet för de 29 objekten erhöll säljarna stamaktier i Svenska Nyttobostäder till ett pris om 4 öre per aktie. Det totala antalet stamaktier är sedan dess 60 501 400. ALM Equity och övriga säljare åtog sig även att finansiera fastigheterna vid tillträde genom teckning av preferensaktier om totalt 3,9 Mdkr. Åtagandena får endast nyttjas till finansiering av ovan nämnda förvärv.
  • Den 30 oktober erhöll Bolaget villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggjorde bolagsbeskrivning.
  • Svenska Nyttobostäders stam- och preferensaktie noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 4 november 2020.
  • Bolaget kallade till extra bolagsstämma som hölls den 1 december. Stämman beslutade om en riktad nyemission av 757 638 preferensaktier.

 

Väsentliga händelser efter perioden

  • Bolagets CFO avslutade sin anställning på egen begäran den 21 januari 2021. Tillförordnad CFO utsågs samma dag.

Nyckeltal

Nyckeltal Jan-dec
2020
Jan-dec
2019
Hyresvärde, Mkr 126 65
Hyresintäkter, Mkr 100 35
Driftnetto, Mkr 68 32
Förvaltningsresultat, Mkr 4 -2
Värdeförändring förvaltningsobjekt, Mkr 69 120
Resultat efter skatt, Mkr 46 116
Resultat efter skatt per stamaktie, kr 0,21 0,69
Överskottsgrad, % 68 91
Belåningsgrad, % 70 65
Ekonomisk uthyrningsgrad lägenheter, % 98 100
Ekonomisk uthyrningsgrad totalt, % 97 97

 

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel 070-861 06 13

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 08:00 CET.

Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)