Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

25 februari 2022, 08:00
Regulatoriskt

Resultat för 1 oktober – 31 december 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 38 (29) Mkr
  • Driftnettot uppgick till 33 (24) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (4) Mkr
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 517 (3) Mkr
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 410 (-5) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 6,25 (-0,20) kr

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Bolagets obligation upptogs till handel på Nasdaq Stockholm den 3 november 2021.
  • Erik Penser Bank har på uppdrag av bolagets huvudägare ALM Equity AB tagit fram en oberoende marknadsvärdering av bolagets stamaktier, vilken indikerar 141,60 kr per aktie.
  • En marknadsvärdering av Svenska Nyttobostäders tillträdda fastighetsportfölj har genomförts som visar ett värde på cirka 3,8 Mdkr, en ökning mot det bokförda värdet om 417 Mkr. En kompletterande värdering av en av fastigheterna medför ytterligare värde om 0,1 Mdkr.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till ny CFO med senaste tillträde den 9 juli 2022.

 

VD har ordet

Ett tydligt och bra boendekoncept medför starka driftnetton

Det fjärde kvartalet levererade vi ett ökat driftnetto till 33 Mkr. Överskottsgraden motsvarar 87 procent. De fastigheter med sammanlagt 456 lägenheter som vi tillträdde under tredje kvartalet påverkar nu driftnettot positivt. I linje med den långsiktiga planen har inga tillträden skett under fjärde kvartalet, och nästa tillträde beräknas ske i mars 2022.

Ett framgångsrikt år i många dimensioner
Med denna rapport stänger vi vårt första fullständiga verksamhetsår på egna ben och som noterat bolag. Det har varit ett utvecklande år där vi har tagit flera steg på vägen att förverkliga vår vision att vara den mest flexibla och lyhörda förvaltaren.

När vi summerar 2021 har vi tillträtt knappt en fjärdedel av det totala förvärvade beståndet om 5 752 lägenheter. I skrivande stund pågår arbetet med att förbereda inför vårt nästa tillträde i mars, vilket är det första tillträdet i Södra Häggvik omfattande 449 lägenheter. Totalt kommer vi ha drygt 1 800 lägenheter i detta område när samtliga förvaltningsfastigheter är tillträdda. Södra Häggvik växer nu fram till ett mycket attraktivt läge med bra kommunikationer med både pendeltåg och kommande förbifart Stockholm runt knuten.

Arbetet med att implementera digitala lösningar som ska understödja smarta och automatiserade arbetssätt löper på. Under året har vi tagit fram ett koncept för att nå 100 procent digital on-boarding från signat hyresavtal till dess att digitala nycklar kvitteras ut av hyresgästen. Planen är att det ska vara redo att användas fullt ut redan vid det kommande tillträdet nu i vår.

Under året har vi även diversifierat vår finansieringsstruktur genom en säkerställd obligation om 400 Mkr, vilken har nyttjats till att finansiera tre av våra tillträdda förvaltningsfastigheter. Detta steg skapar nya viktiga relationer och möjligheter inför kommande finansieringar.

Slutligen ser jag positivt på att vår huvudägare ALM Equity avslutade året med att minska sitt inflytande och klassificerade om sitt innehav till intressebolag, vilket ger oss bättre förutsättningar för att bedömas utifrån våra egna meriter.

Uppdaterad marknadsvärdering stärker självförtroendet
I början av februari kommunicerade vi en marknadsvärdering av våra tillträdda fastigheter i portföljen, vilken visade på en värdeökning om 517 Mkr. Ökningen kan framför allt hänföras till den rådande marknadens lägre avkastningskrav och vårt arbete med att utveckla hyresbeståndet i portföljen. Värderingen stärker bolagets soliditet och minskar belånings-graden. Jag ser det som ett viktigt kvitto på att vi har ett tydligt och bra boendekoncept som lockar ett brett spann av hyresgäster och medför starka driftnetton. Värt att notera att våra ej tillträdda fastigheter är förvärvade till fasta priser baserat på högre avkastningskrav med goda möjligheter för värdeökningar direkt vid tillträde.

Vi utvecklar en ny nisch i bostadsmarknaden
Vi är inte ett traditionellt bostadsbolag. Med vår inriktning mot nyproducerade lägenheter har vi bestämt oss att göra rätt från början och driva utvecklingen mot ett hållbart boende. Vi har sett till att bygga in digitala och klimatsmarta lösningar samt delningsekonomi i vår affärsmodell redan från start. Det lägger grunden till att bygga vidare en hållbar verksamhet framåt.

I takt med att vår portfölj av lägenheter och hyresgäster växer är vi också drivande i att utveckla Stockholms bostadsmarknad och ta ett samhällsviktigt ansvar för hur framtidens boenden växer fram. Vi tar ett helhetsgrepp om vår nisch där vi utvecklar genomtänkta och välfungerande boendelösningar för viktiga grupper av människor som spelar en avgörande roll för Stockholms framtida tillväxt och välfärd.

Tommy Johansson, VD

Stockholm den 25 februari 2022

Bokslutskommunikén och bolagets övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på https://ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

Denna information är sådan insiderinformation som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 CEST den 25 februari 2022.

Kontaktinformation:
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)