Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

9 november 2023, 08:00
Regulatoriskt

Resultat för 1 juli – 30 september 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 56 (47) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 34 (37) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -30 (4) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick till 0 (-358) Mkr
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -45 (-274) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -0,37 (-4,53) kr

Resultat för 1 januari – 30 september 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 168 (138) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 122 (110) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -70 (23) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick till -160 (-101) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -253 (-46) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -2,79 (-1,14) kr

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2023

 • Företrädesemissionen tecknades till cirka 82 procent, vilket innebar att Svenska Nyttobostäder tillfördes cirka 204 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget tillträde fastigheten Lignum vid Telefonplan i början av oktober. Fastigheten säljs mot privatmarknaden som bostadsrätter.

 

VD har ordet

Vi förflyttar oss framåt

Under kvartalet har Svenska Nyttobostäder fortsatt arbetet med att förflytta verksamheten framåt och etablera vår nya affärsmodell. Vi följer den strategi och de målsättningar vi stakat ut under våren, vilket innebär att vi nu även ställer om vår organisation. En viktig del av arbetet är också att löpande se över vårt bestånd för att hitta nya möjligheter till värdeskapande affärstransaktioner som ytterligare förstärker vår kapitalstruktur.

Förstärkt kapitalstruktur
I juni beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor, med en aktiekurs på 35 kronor – högre än den vid tillfället aktuella börskursen. De större ägarna garanterade cirka 80 procent av emissionen, vilket visar deras förtroende och stöd för bolaget. Efter emissionskostnader och kvittning tillfördes bolaget cirka 170 Mkr, vilket stärkte vår soliditet.

Sälja tillgångar med rätt potential
De emissioner vi har genomfört under våren och sommaren har varit nödvändiga för att möjliggöra Svenska Nyttobostäders omstrukturering. I vår finansiella omstrukturering fick vi också in tillgångar i form av byggrätter. I linje med vår nya affärsmodell och finansiella ramverk fortsätter vi arbetet med att identifiera nya möjligheter med våra byggrätter, pågående projekt och förvaltningsbestånd för att skapa en finansiell uthållighet. I april inleddes arbetet med försäljningen av 204 bostadsrätter i Lignum vid Telefonplan. De är små och yteffektiva ettor och tvåor som är attraktiva i dagens marknad för bostadsrätter. Jag är nöjd med att försäljningen förlöper i en jämn takt även om resultat- och likviditetseffekten kommer successivt. Jag ser framför mig att vi kommer att göra liknande och andra affärer framåt för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för bolaget.

Kvartalet – Resultat
Under kvartalet levererade vi ett driftnetto om 34 (37) Mkr där hyresintäkterna uppgick till 56 (47) Mkr. Kvartalets driftnetto påverkas negativt av engångskostnader hänförliga till förtida avslut av hyresavtal. Förvaltningsresultatet uppgick till -30 (4) Mkr. Som konstaterats i tidigare VD-ord tyngs förvaltningsresultatet av högre räntekostnader och transaktionskostnader hänförbara till omstruktureringen av kapitalstrukturen. Förvaltningsresultatet påverkas även av kostnader för omställning av affärsmodellen.

I början av fjärde kvartalet tillträdde vi fastigheten Lignum (se ovan). Nästa tillträde, Stella 9 och 10 Häggvik, bedöms ske runt årsskiftet. Under perioden fram till utgången av tredje kvartalet 2024 kommer vi att tillträda ytterligare drygt 1 000 lägenheter. Det betyder att vårt bestånd kommer att växa med 50 procent under de kommande kvartalen.

En mer varierad uthyrning
Vår ambition är fortsatt att vara en av de ledande aktörerna på företagsmarknaden, men vi minskar successivt vårt beroende av den marknaden och skapar en mer varierad uthyrning som vänder sig till både företag och privatpersoner. I slutet av kvartalet hyrdes cirka 58 (77) procent av våra lägenheter ut till företagsmarknaden och resterande del till den privata hyresmarknaden. 2024 när vårt fastighetsbestånd växer kraftigt förväntar jag mig att en majoritet av våra fastigheter kommer att vända sig till privatmarknaden.

Vi anpassar vår organisation
De förändringar som bolaget genomför medför att vi anpassar vår operationella verksamhet och organisation för att stödja den nya affärsmodellen och strategin där vi nu både hanterar projektutveckling, exploatering och transaktion samt drift och uthyrning av våra hyresfastigheter.

Det innebär att vi kommer att komplettera vår organisation inom flera delar:

 • Vi adderar nya kompetenser inom projektutveckling och exploatering.
 • Vi inrättar rollen Senior Property Manager som tar ett helhetsansvar för resultat och utveckling av våra förvaltningsfastigheter och inrättar samtidigt en Technical and Digitalization Manager med ansvar för optimering genom teknik och digitalisering. Förvaltningen kommer att ske med både interna och externa resurser.
 • Som ett led i detta stärker vi upp vår uthyrningsavdelning avseende privatmarknaden för att komma närmare och lättare nå våra befintliga och kommande kunder.

Vi har inlett arbetet med att rekrytera dessa nyckelpersoner och vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår förvaltning genom att skapa synergieffekter och upphandlingar av ramavtal. Med en starkare och tydligare organisation kommer Svenska Nyttobostäder också att skapa bättre förutsättningar att utveckla vårt praktiska hållbarhetsarbete på lång sikt, både vad gäller social hållbarhet och miljöfrågor såsom energi och klimat.

Tillförsikt framåt
Vi har ett attraktivt fastighetsbestånd som tillgodoser olika målgrupper med bostäder, både på privatmarknaden och företagsmarknaden. Majoriteten av dessa är belägna med närhet till kollektivtrafik och service. Vi vill vara en aktör som arbetar brett med att förse marknaden med bostäder. Framöver kommer vi addera ett stort antal nya hyresrätter till bostadsmarknaden i Stockholm och många av våra hyresgäster kommer också att vara nya på bostadsmarknaden. Det är mycket tillfredställande och jag ser det som ett viktigt bidrag till hela vårt samhälle att vi kan erbjuda nyinflyttade och unga vuxna ett första boende.

Trots en utmanande konjunktur och de utmaningar som både fastighetsbranschen och vårt bolag har ser vi framåt med tillförsikt. Med en ny strategi, en anpassad organisation och ett pågående arbete kring en stabilare finansiell struktur bedömer vi att vi kan möta framtiden på ett långsiktigt hållbart sätt.

Fredrik Arpe, tf VD
9 november 2023

 

För mer information kontakta
Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se 

 

Delårsrapporten och bolagets övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på https://ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/


Offentliggörande

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 9 november 2023.


Om Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med nyproducerade och kvadratsmarta lägenheter i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)