Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

19 maj 2022, 08:00
Regulatoriskt

Resultat för 1 januari – 31 mars 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 42 (28) Mkr
  • Driftnettot uppgick till 35 (24) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 (5) Mkr
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 272 (17) Mkr
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 224 (18) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 3,54 (0,18) kr

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Extra bolagsstämma hölls den 17 mars 2022. På stämman togs beslut om en riktad nyemission av 2 700 000 preferensaktier varav 2 198 380 preferensaktier tecknades i samband med tillträde av fastigheter i Häggvik, Sollentuna under mars 2022.
  • Bolaget anställde CFO och COO som kommer ingå i ledningsgruppen och tillträder tjänsterna i juni 2022.
  • Bolaget tillträdde 449 lägenheter i Häggvik, Sollentuna. En extern värdering gjordes i samband med tillträdet som visade en positiv värdeförändring om 272 Mkr (tidigare rapporterat 267 Mkr).

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

VD har ordet

Vi tillför 449 nya lägenheter till Stockholms bostadsmarknad

Svenska Nyttobostäder fortsätter att leverera enligt plan. I slutet av det första kvartalet tillträdde vi ytterligare 449 lägenheter i Häggvik, vilket innebär att vi nu förvaltar en knapp tredjedel av det förvärvade beståndet om 5 756 lägenheter. Tillträdet innebär samtidigt en positiv värdeförändring om 272 Mkr. Tack vare att vi förvärvade fastigheten redan i planeringsstadiet har uthyrningsarbetet lett till att fastigheten tillträds fullt uthyrd.

Driftnettot var stabilt under kvartalet, 35 (24) Mkr. Överskottsgraden motsvarar 83 (86) procent. Fastigheten i Häggvik påverkar driftnettot först från kvartal två. Under 2022 planeras ytterligare två tillträden, i Nacka och i Rönninge om ytterligare 275 lägenheter.

I samband med att vi tillträdde fastigheten i Häggvik tog vi ytterligare ett steg i vår digitala utveckling. I Häggvik har alla våra hyresgäster digital access fullt ut från kontraktssignering till hantering av lägenhetsnycklar, förråd, entré, garage och miljörum. Det skapar stora fördelar för både hyresgäst och hyresvärd.

Bostadsmarknaden i Stockholm påverkar tillväxtmöjligheterna
Stockholms tillväxt och välfärd vilar på att vi har en bostadsmarknad som fungerar för alla. Det gör den inte idag. Bostadsbristen påverkar alla sektorer i samhället; det handlar om internationella tillväxtföretag som har svårt locka arbetskraft till Stockholm, om krögare som saknar personal till sina restauranger eller viktiga samhällsfunktioner som polisväsende, sjukvård och skolväsende som kämpar i motvind med att attrahera både studenter och personal främst på grund av bristen på boende. Stockholms Handelskammare har beräknat att den dysfunktionella bostadsmarknaden i hela Stockholmsregionen medför en utebliven tillväxt på 36 miljarder kronor årligen.

Svenska Nyttobostäder är en del av lösningen. Sedan 2019 har vi tillfört 1 797 nya lägenheter till Stockholms bostadsmarknad och inom tre år adderar vi ytterligare tusentals företagslägenheter. Vi ser en fortsatt stor potential i marknaden för företagslägenheter och stora möjligheter att vara med och lösa delar av bostadsfrågan i Stockholm och samtidigt bidra till samhällsnytta.

Fler måste samlas för att skapa en lösning
Dagens marknad för företagslägenheter styrs samtidigt av regleringar och ett synsätt som etablerades på åttiotalet då rörligheten och behovet av flexibla boendeformer inte fanns. Idag är tillgången till flexibla och kvalitativa boenden avgörande för att företag, kommuner och institutioner ska kunna möta de stora krav som ställs på dem, vare sig det handlar om att attrahera mobil arbetskraft eller studenter eller att kunna erbjuda nya flyktingar ett hem. Olika delar i samhället måste samlas för att möjliggöra och skapa den förändring som krävs. Min förhoppning är att vi tillsammans med de olika intressenterna kan arbeta för att ta ansvar för och öka möjligheterna till att etablera olika typer av boenden för olika behov. Vi som fastighetsägare, politiker, HR-chefer i stora företag och institutioner har alla ett stort ansvar att tänka framåtriktat och samarbeta.

Beredskap för ökad osäkerhet i omvärlden
Det första kvartalet har färgats av det som händer i vår omvärld med kriget i Ukraina och det stora mänskliga lidande vi ser där. Åter uppstod ett behov av att finna bostäder till flyktingar i Sverige. Det känns mycket bra att Svenska Nyttobostäder via en av våra kunder kunde hjälpa till att bistå en kommun så att de kunde förmedla trygga boenden åt ett 100-tal ukrainska mammor och barn i samband med krigsutbrottet. Händelsen visar både på vikten av att ha en flexibel bostadsmarknad som klarar att hantera olika situationer och att Svenska Nyttobostäder har en anpassningsbar affärsmodell.

I kölvattnen av både kriget och den utdragna pandemin såg vi också den första höjningen av reporäntan som var oundviklig för att stävja inflationen och bolaget följer situationen noggrant. Vi är trygga i att vår affärsidé att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet ger en grundläggande stabilitet i vår affär.

Osäkerheten i våra leveranskedjor ökar också i samband med turbulensen i omvärlden. I dagsläget följer vi vår tillträdesplan för de två kommande tillträdena i Nacka och Rönninge. För att stärka beredskapen framåt arbetar vi tillsammans med säljaren av våra fastigheter för att se över potentiella förseningsrisker och åtgärder för att hantera dem.

Nya nyckelpersoner på plats
Under kvartalet anställde vi två nyckelpersoner, Rickard Gerdin, CFO och Anna Jakobsson, COO, som båda tillför nya viktiga dimensioner till vårt lagbygge. De kommer vara på plats från och med juni och jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Svenska Nyttobostäder tillsammans med dem.

Tommy Johansson, VD
19 maj 2022

Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 19 maj 2022.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)