Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har framgångsrikt placerat ett säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden. Volymen på obligationslånet uppgår till 400 Mkr under ett ramverk om totalt 1 250 Mkr. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 3,375 procentenheter med förfall i september 2024. Boken blev kraftigt övertecknad och attraherade starkt intresse från såväl nordiska som internationella investerare. Nyttobostäder kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv samt refinansiering av skuld.

”Det känns spännande och viktigt att komma in på den säkerställda obligationsmarknaden. Jag är säker på att detta är början på en viktig framtida finansieringsform” säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen av obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

 

För mer information, kontakta: 

Tommy Johansson, VD, 
tel. +46 708 610 613

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 08:00 CEST.