Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

23 augusti 2022, 08:00
Regulatoriskt

Resultat för 1 april – 30 juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 49 (31) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 39 (24) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 (5) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -14 (23) Mkr
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 5 (23) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -0,13 (0,26) kr

Resultat för 1 januari – 30 juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 90 (59) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 73 (48) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 (10) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 257 (40) Mkr
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 228 (41) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 3,39 (0,44) kr

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2022

 • Ordinarie bolagsstämma hölls den 25 maj 2022. På stämman togs beslut om en riktad nyemission av högst 1 150 000 preferensaktier för finansiering av kommande tillträde av fastigheten Skogshusen, Nacka.
 • Anna Jakobsson tillträdde som COO i maj och Rickard Gerdin som CFO i juni 2022. Båda ingår i ledningsgruppen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

VD har ordet

Svenska Nyttobostäder står på en stabil grund när osäkerheten ökar

Svenska Nyttobostäders stabila utveckling fortsätter. Vår affärsidé att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet lägger grunden för en god affär över tid.

Det andra kvartalet har utvecklats enligt plan. I slutet av förra kvartalet tillkom 449 nya lägenheter vilket påverkade resultatet först under andra kvartalet. Hyresintäkterna ökade till 49 Mkr från fjolårets 31 Mkr. Driftnettot uppgick till 39 (24) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 8 (5) Mkr. Inga nya tillträden har skett under andra kvartalet.

Ökad osäkerhet – men vi begränsar riskerna
Samtidigt som bolaget utvecklas väl så stormar det i omvärlden. Svenska Nyttobostäder berörs av utvecklingen och vi följer den noga. Vi bygger vår verksamhet på en stabil grund med en trygg affärsmodell och genomtänkt hantering av riskerna. Cirka 85 procent av totalt hyresvärde följer antingen KPI eller har en fast uppräkning, varav en majoritet av dessa följer KPI helt. Det innebär att hyresintäkterna har en god följsamhet med inflationen till skillnad mot traditionella bostadsbolag. Samtidigt har vi ett nybyggt och modernt fastighetsbestånd där driftkostnaderna är relativt stabila, och framför allt blir inte effekten av högre energipriser lika stor som i ett äldre fastighetsbestånd. Under kvartalet har vi också inlett arbetet med två pilotprojekt för att med fastighetsautomation bättre kunna kontrollera och fjärrstyra installationer såsom belysning, värme och ventilation. På så vis optimerar vi driften och därmed energiförbrukningen. Det skapar långsiktiga fördelar både ur ett klimat- och kostnadsperspektiv.

Vad gäller ökade byggkostnader samt material- och komponentbrist har vi begränsat prisrisken med en fastprismodell gentemot säljaren. Köpeskillingen på fastigheterna är därmed fast och påverkas inte. Marknadssituationen kan dock innebära en risk för förseningar i våra tillträden längre fram. Vi arbetar aktivt tillsammans med säljaren för att hitta alternativa lösningar för att bibehålla leveransplanen. Inför höstens tillträden i Nacka och Salem finns endast begränsade förseningsrisker. Samtidigt komplicerar halvledarbristen utrullningen av våra digitala lås, vilket vi proaktivt försöker hitta lösningar för.

Stigande marknadsräntor påverkar bolaget genom högre räntekostnader. Starka driftnetton skapar motståndskraft mot högre räntor och vi arbetar kontinuerligt med att se över och hantera bolagets exponering mot fluktuationer i marknadsräntor.

Företagslägenheter – ett självklart framtida boendealternativ
Våra kunder är främst företag, kommuner och institutioner som i sin tur erbjuder sina anställda, studenter eller brukare ett temporärt boende. Med vår flexibla affärsmodell kan vi upplåta lägenheter för att möta en viktig efterfrågan. Jag ser en stor potential för den här typen av företagslägenheter och boenden framöver i Stockholm. Men jag känner också en stor frustration över att utvecklingen i vår del av marknaden går för sakta. Det har allvarliga konsekvenser för Stockholms möjliga utveckling.

Vid årsskiftet fanns det 18 000 lediga jobb som skulle kunna tillsättas omedelbart i Stockholm. Den siffran skulle varit betydligt lägre om det fanns fler flexibla hyresbostäder. I februari 2022 genomförde Stockholms Handelskammare en näringslivspanel* med frågor om vilka de viktigaste utmaningarna för Stockholm de kommande 10 åren är. Här framkom att bostadssituationen och boendekostnader är de absolut största problemen, före både kriminalitet och transporter. Samtidigt anser fyra av tio bolag att det finns ett behov av hyresrätter som reserveras för särskild kompetens och nyckelmedarbetares behov i Stockholm. 30 procent av företagen stödjer också aktivt sina medarbetare med någon typ av bostad.

Idag är de privata arbetsgivarna en stor kundgrupp för oss. Det är glädjande att allt fler privata arbetsgivare inser allvaret och tar ansvar för sin situation och hittar lösningar för att erbjuda boende till medarbetare som väljer att komma till Stockholm. Jag hoppas att även den offentliga sektorn låter sig inspireras av de privata arbetsgivarna, och börjar använda våra tjänster i större utsträckning än de gör idag när det kommer till att lösa rekryteringsproblematik till viktiga samhällsfunktioner. Jag är övertygad om att tillgång till flexibelt långtidsboende är ett av de viktigaste verktygen för att lösa personalbrist och locka samhällskritiska resurser såsom nya poliser eller sjuksköterskor till Stockholm.

Förvaltningsteam med fokus på framtiden
Svenska Nyttobostäder är ett ungt och framtidsinriktat förvaltningsbolag som tänker nytt. Vi bygger en effektiv förvaltningsorganisation på alla nivåer, vilket innebär att vi etablerar effektiva och digitala processer för att skapa en väl fungerande och resurssnål fastighetsförvaltning, samtidigt som vi vidareutvecklar vår idé om klimatsmarta och yteffektiva lägenheter. Vår lednings- och styrningskompetens är avgörande för att nå framgång och uppnå våra mål. Under kvartalet förstärktes ledningsgruppen med Rickard Gerdin, CFO och Anna Jakobsson, COO. Vi är nu ett komplett lag. Jag är mycket glad och blickar förväntansfullt framåt när vi nu har ett ännu starkare och superengagerat team på plats.

Tommy Johansson, VD
23 augusti 2022
* 373 företag i Stockholm och Uppsalaregionen deltog

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 23 augusti 2022.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information kontakta

Tommy Johansson, VD, tommy.johansson@nyttobostader.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)