Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

25 augusti 2023, 08:00
Regulatoriskt

Resultat för 1 april – 30 juni 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 58 (49) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 46 (39) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -18 (8) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick till -2 (-14) Mkr
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -53 (5) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -0,56 (-0,13) kr

Resultat för 1 januari – 30 juni 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 112 (90) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 88 (73) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -40 (19) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick till -160 (257) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -208 (228) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -2,77 (3,39) kr

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2023

 • Svenska Nyttobostäder meddelade att projektet Lignum vid Telefonplan avses att säljas mot privatmarknaden. Med anledning av detta offentliggjordes ett tilläggsprospekt avseende utbyteserbjudandet.
 • Den 19 april 2023 offentliggjordes utfallet av utbyteserbjudandet, knappt 82 procent av utestående preferensaktier omvandlas till stamaktier. Det innebär att drygt 18 miljoner nya stamaktier emitteras samtidigt som cirka nio miljoner preferensaktier löstes in.
 • Bolaget slutför förändringar i förvärvsavtalen vilket bland annat innebär att en byggrättsportfölj förvärvas för 1,4 Mdkr. I samband med förändringarna genomfördes en riktad nyemission om cirka 2,3 Mdkr.
 • På årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningar för 2022 och beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för detta räkenskapsår. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Svenska Nyttobostäder presenterade uppdaterad affärsstrategi och finansiella mål. Den förändrade affärsstrategin innebär en långsiktig ompositionering för att skapa större mervärde för bolagets intressenter. Strategin bygger på att tillvarata bolagets styrkor med ett flexibelt fastighetsbestånd för att optimera Svenska Nyttobostäders potential och värdeskapande samt anpassa verksamheten till hyresmarknadens legala förändringar.
 • Styrelsen beslutar att i juli genomföra en företrädesemission av stamaktier om cirka 250 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemissionen tecknades till cirka 82 procent, vilket innebär att Svenska Nyttobostäder tillförs cirka 204 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning.

 

VD har ordet

En mer flexibel strategi skapar värde

Svenska Nyttobostäder har nu förstärkt grunderna för bolagets verksamhet i flera dimensioner. Med en ny kapitalstruktur, en ny finansiell målsättning och en omarbetad affärsstrategi har vi förbättrat våra förutsättningar att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet som förvaltar och utvecklar våra tillgångar. Den övergripande målsättningen är att optimera värdeskapandet för bolagets aktieägare och andra intressenter.

Jag och min ledningsgrupp har tillsammans med vår styrelse arbetat intensivt under våren för att stärka vår kapitalstruktur och framtidssäkra verksamheten för att skapa mervärde för våra intressenter i den nya omvärldssituation som råder. Och vi har tagit flera viktiga steg framåt. Först förstärkte vi vår kapital- och finansieringsstruktur genom en riktad nyemission om 2,3 Mdkr, i samband med justering av tidigare ingångna förvärvsavtal. Det ger en starkare soliditet och lägre belåningsgrad som uppgick till 50 respektive 54 procent per sista juni att jämföra med 32 respektive 65 procent vid årsskiftet.

I juni beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 250 miljoner. Teckningskursen sattes till 35 kronor som är klart över rådande börskurs och de större ägarna garanterade cirka 80 procent av emissionen. Det visar att ägarna tror på och stöttar bolaget. Utfallet blev att Svenska Nyttobostäder tillförs drygt 200 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning. I maj har vi också beslutat om nya finansiella mål och en ny affärsstrategi. Det ger oss en tydlig riktning framåt och ett flexibelt ramverk för vår verksamhet med flera olika möjligheter att göra lönsamma affärer. Nu kan vi gå vidare och intensifiera arbetet med att ställa om den operativa verksamheten i linje med vår strategi.

 

Två kundsegment
I grund och botten kommer vi fortsätta att vara ett fastighetsbolag som förvaltar bostäder till företagsmarknaden, men också till privatmarknaden, som ökar i betydelse. Med ett växande lägenhetsbestånd väljer vi därför att skapa en mer varierad uthyrning som vänder sig till både företag och privatpersoner. Förändringen har redan inletts och under det första halvåret 2023 ökade andelen lägenheter som hyrs av privatkunder från cirka 20 till över 30 procent.

 

Starkare relationer med slutkunderna
Svenska Nyttobostäder kommer att fortsätta vara en ledande aktör på marknaden för uthyrning av bostäder till företag. De trender vi ser på arbetsmarknaden och samhället långsiktigt ökar behovet för flexibla och yteffektiva bostäder, vilket kommer att gynna seriösa aktörer som Svenska Nyttobostäder. Därför anpassar vi nu vår uthyrningsmodell för företagsuthyrning och etablerar själva direkta kundrelationer utan mellanhänder. Förändringen sker successivt och vi ser att andelen direktavtal med företagskunder kommer öka. Min bedömning är att vi helt kommer att ha ställt om företagsuthyrningen till att drivas i egen regi inom ett par år. Under 2023 etableras en intern organisation som driver uthyrningsverksamheten.

 

Förvärvsavtal ger fler möjligheter
Genom att tillträda de byggrätter som ännu inte hade produktionsstartats har vi förbättrat våra möjligheter att styra och utforma våra projekt. Idag består 90 procent av vårt bestånd av ettor och tvåor. Som snabbfotad aktör kommer vi att vara följsamma mot marknaden och i större omfattning kunna variera beståndet av yteffektiva lägenheter i linje med marknadens efterfrågan när vi själva äger byggrätterna. Med vårt nya ramverk kan vi också arbeta mer aktivt med vårt bestånd och välja mellan att utveckla för egen räkning eller avyttra projekt där vi ser potential för försäljning. I april beslutade vi att styra om projektet Lignum med 204 bostadsrätter till privatmarknaden och vi har hittills fått en god respons. Vi ser kontinuerligt över beståndet för att identifiera värdeskapande transaktioner, under året är det sannolikt att bolaget genomför avyttringar för att stärka kapitalstrukturen ytterligare.

 

Hållbarhet i flera dimensioner
Jag kommer att arbeta för att hållbarhet ska genomsyra vårt arbete i ännu större utsträckning än tidigare. I vår strategiska plan stärker vi hållbarhetsarbetet med ambitionen att ytterligare förbättra fastigheternas energieffektivitet och öka antalet miljöcertifierade fastigheter. Men vi arbetar också i andra dimensioner; ökad trygghet och trivsel hos våra hyresgäster är en prioritet när vi flyttar hem uthyrningen och vi kommer närmare de som bor i våra lägenheter.

 

Periodens resultat
Under kvartalet levererade vi ett driftnetto om 46 (39) Mkr där hyresintäkterna uppgick till 58 (49) Mkr. Förvaltningsresultatet -18 (8) Mkr tyngs av högre räntekostnader och transaktionskostnader hänförbara till omstruktureringen av kapitalstrukturen.

Jag är nöjd med den förflyttning Svenska Nyttobostäder har gjort under våren. Vi har fått ett relevant och omvärldsanpassat mål med en plan för finansiering och en strategi för vår operationella verksamhet. Det ger oss möjlighet att med full kraft fokusera på våra mål och att skapa värden för våra intressenter samtidigt som det skapar en bättre grund för att hantera de makroekonomiska utmaningar som fastighetsbranschen möter.

 

Fredrik Arpe, tf VD

25 augusti 2023

 

För mer information kontakta
Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

 

Halvsårsrapporten och bolagets övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på https://ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 25 augusti 2023.

 

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)