Den riktade nyemissionen av högst 2 819 275 preferensaktier som beslutades på årsstämman den 27 maj 2021 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter. I samband med Bolagets tillträde av Fyrlotsen den 23 september 2021 har 993 596 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats de fem säljarna av Fyrlotsen (Hemvid Bostad Fastighets AB, Inventovela AB, Total Asset Management Sverige AB, Jonas Bengtsson Invest AB och Dimitra AB) motsvarande en ökning av aktiekapitalet med totalt 39 743,84 kronor. 

Betalning av de tecknade aktierna har skett, mot bakgrund av styrelsens beslut att så medge enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, genom kvittning av fordringsbelopp som för tecknarna uppgår till sammanlagt 99 359 600 kronor. 

Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

 

För mer information kontakta:

Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 18:15.