Den riktade nyemissionen av högst 1 841 175 preferensaktier som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter. Bolaget kan nu meddela att 757 638 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats två av de teckningsberättigade investerarna i nyemissionen (Esplanaden Rinkeby Holding AB och Rinkebyterrassen Holding AB) motsvarande en ökning av aktiekapitalet med totalt 30 305,52 kronor. 

Betalning av de tecknade aktierna har skett, mot bakgrund av styrelsens beslut att så medge enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, genom kvittning av fordringsbelopp som för tecknarna uppgår till sammanlagt 75 763 800 kronor. 
Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

 

För mer information kontakta:

Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 8:30.