Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har givit Arctic Securities AS, filial Sverige i uppdrag arrangera investerarmöten med start den 8 september 2021 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett tre till fyraårigt säkerställt seniort obligationslån med rörlig ränta. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Emissionslikviden från den tilltänkta transaktionen kommer att användas för att finansiera förvärv, återbetala befintlig skuld och finansiera allmänna bolagsändamål.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 10:00 CET.