Investor Relations

Svenska Nyttobostäder aviserar ny strategi och nya finansiella mål

1 juni 2023, 08:15
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) presenterar idag en kortfattad översikt av Bolagets uppdaterade affärsstrategi samt uppdaterade finansiella mål. Uppdateringen baseras på att Bolaget under våren 2023 arbetat fram en modifierad strategisk riktning. Den förändrade affärsstrategin innebär en långsiktig ompositionering för att skapa större mervärde för Svenska Nyttobostäders intressenter genom att bland annat ha en närmare relation med slutkunder, utvidga Bolagets andel i värdekedjan och stärka kapitalstrukturen. Strategin bygger på att tillvarata Bolagets styrkor med ett flexibelt fastighetsbestånd för att optimera Svenska Nyttobostäders potential och värdeskapande samt anpassa verksamheten till hyresmarknadens legala förändringar.

Den nya affärsstrategin baseras på följande delar:

  • Ny uthyrningsmodell: hyresförhållanden med företagsförmedlare fasas successivt ut och Svenska Nyttobostäder agerar i stället direkt mot kund vid alla nya hyresavtal. Det kräver en ny organisation och en ny marknadsstrategi. Uthyrningsmodellen möjliggör en närmare relation med Bolagets hyresgäster.
  • Fokus på två kundsegment: framöver kommer Svenska Nyttobostäder att fokusera på två kundsegment. Det första utgörs i huvudsak av företag men även av exempelvis organisationer och universitet medan det andra utgörs av privatpersoner. Andelen lägenheter som hyrs direkt till privatpersoner förväntas öka i det korta perspektivet.
  • Förändring i förvärvsavtal: Svenska Nyttobostäder har tillträtt byggrätter för projekt som ännu inte produktionsstartats vilket innebär att Bolaget får en bättre kontroll över projektportföljen, exempelvis beträffande när produktionen startas och fastigheternas utformning. Svenska Nyttobostäder har möjlighet att utveckla byggrätterna för egen förvaltning eller avyttra projekten både som förvaltningsobjekt och som bostads- eller ägarrätter mot privatmarknaden.
  • Hållbarhet: stärka hållbarhetsarbetet med ambitionen att ytterligare förbättra fastigheternas energieffektivitet och öka antalet miljöcertifierade fastigheter.

Vid sidan av förändringar i affärsstrategin har Bolaget också stärkt kapitalstrukturen under året genom att ett utbyteserbjudande av preferensaktier mot stamaktier genomförts samt att de förvärvsavtal som Svenska Nyttobostäder ingick inför börsintroduktionen 2020 har förändrats. Vidare har Bolaget aviserat avsikten att genomföra en företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor.

Svenska Nyttobostäders tidigare finansiella mål om att det normaliserade driftnettot för fastighetsportföljen år 2025 ska uppgå till cirka 600 miljoner kronor utgår och nya finansiella mål framgår nedan. Givet den nya affärsstrategin bedöms de nya målen som mer relevanta för Bolagets utveckling och värdeskapande framgent.

 

–Jag tillsattes för att initiera en nystart och genomdriva en ny riktning och strategi. Därför har vi under våren genomlyst och förändrat verksamheten för att skapa bästa tänkbara möjligheter för att realisera framtida värden givet de förändringar som sker på marknaden men också för att stärka vår interna operationella förmåga. Med detta på plats är det nu dags att rulla ut den nya strategin som ska stärka marknadspositionerna ytterligare och säkra att vi når våra nya finansiella mål, säger Fredrik Arpe, tf VD på Svenska Nyttobostäder.

 

Nya finansiella mål
Svenska Nyttobostäder ska över en konjunkturcykel uppnå maximal riskjusterad avkastning och generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Arpe tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se 

 

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.15 den 1 juni 2023.

Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)