Investor Relations

Svenska Nyttobostäder avser att genomföra en företrädesemission om cirka 250 MSEK under maj/juni 2023

16 mars 2023, 17:25
Regulatoriskt

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (“Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission av stamaktier motsvarande cirka 250 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”), vilken avses genomföras under maj/juni 2023. Bolagets planerade utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier avses genomföras före Företrädesemissionen. Stamaktier erhållna i utbyteserbjudandet kommer därför berättiga till teckning i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit besked från fyra av Bolagets största aktieägare att de är positivt inställda till att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare innehar cirka 63 procent av kapitalet i Bolaget innan utbyteserbjudandet och bedöms inneha cirka 65 procent av kapitalet i Bolaget efter utbyteserbjudandet.

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder meddelar idag sin avsikt att föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en Företrädesemission av stamaktier motsvarande cirka 250 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och utgör ett led i att skapa en långsiktigt hållbar kapital- och finansieringsstruktur.

Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att sättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till aktiekursen vid tidpunkten för offentliggörande av villkoren.

Förutsatt att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga aktieägare ALM Equity AB, Bengtssons Tidnings AB, Batten AB och AC Kapital Invest AB meddelat att de är positivt inställda till att teckna aktier, motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen och avser att rösta för ett bemyndigande på Bolagets årsstämma 2023. Dessa fyra aktieägare innehar idag cirka 63 procent av kapitalet i Bolaget och bedöms inneha cirka 65 procent av kapitalet i Bolaget efter utbyteserbjudandet av preferensaktier till stamaktier i Bolaget, givet att alla preferensaktier löses in.

Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor, såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023 och därmed offentliggöras i maj/juni 2023. Bolagets planerade utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier avses således genomföras och registreras hos Bolagsverket före genomförande av Företrädesemissionen, varför stamaktier erhållna i utbyteserbjudandet kommer berättiga till teckning i Företrädesemissionen.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas äga rum under maj/juni 2023. Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds.

Svenska Nyttobostäder har även denna dag ingått ett låneavtal med ett dotterbolag till ALM Equity med ett rambelopp om 80 MSEK och med en löptid till 31 juli 2023, där parterna tillsammans har möjlighet att förlänga lånet som längst till 30 november 2023. ALM Equity får, om Företrädesemissionen genomförs, kvitta utestående belopp och ränta under lånet i en sådan emission.

Styrelsen förbehåller sig rätten att justera emissionsvolymen och tidplanen, om någon omständighet skulle inträffa som på ett väsentligt sätt ändrar förutsättningarna för Företrädesemissionens genomförande.

För mer information kontakta 
Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se
Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:25 den 16 mars 2023.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder. Ett eventuellt erbjudande till berörda personer avseende att teckna aktier i en företrädesemission i Svenska Nyttobostäder kommer endast att göras genom det prospekt som Svenska Nyttobostäder kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen, om företrädesemissionen genomförs.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder har registreras, och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Svenska Nyttobostäder anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)