Investor Relations

Svenska Nyttobostäder beslutar om en till cirka 80 procent säkerställd företrädesemission om cirka 250 MSEK

26 juni 2023, 20:20
Regulatoriskt

Stockholm den 26 juni 2023, klockan 20:20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2023, beslutat om en till cirka 80 procent säkerställd nyemission av stamaktier om cirka 250 MSEK med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning. Svenska Nyttobostäder har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, däribland ALM Equity AB, Bengtssons Tidnings AB, Batten AB och AC Kapital Invest AB, om totalt 195,4 MSEK, motsvarande 78,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare till ett sammanlagt belopp om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets halvårsrapport 2023 till den 25 augusti 2023.

 

Företrädesemissionen i korthet

  • Teckningskursen har fastställts till 35 SEK per aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om högst cirka 250 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
  • Den som på avstämningsdagen den 3 juli 2023 är stamaktieägare i Svenska Nyttobostäder har företrädesrätt att teckna nya stamaktier i Företrädesemissionen, varvid 35 befintliga stamaktier berättigar till teckning av 2 nya stamaktier (dvs. teckningsrelation 2:35) till en teckningskurs om 35 SEK per ny stamaktie. Teckningsperioden löper från och med den 5 juli 2023 till och med den 19 juli 2023.
  • Svenska Nyttobostäder har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Flertalet av Bolagets befintliga aktieägare, bland andra ALM Equity AB, Bengtssons Tidnings AB, Batten AB och AC Kapital Invest AB har lämnat teckningsåtaganden motsvarande sin pro rata-andel i Företrädesemissionen vilka uppgår till totalt cirka 195,4 MSEK, motsvarande cirka 78,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.
  • Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare, till ett sammanlagt belopp om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
  • Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning. Bolaget avser använda emissionslikviden för att återbetala utestående lån, helt och delvis, samt för att finansiera Bolagets löpande verksamhet och för allmänna bolagsändamål, se vidare under ”Bakgrund och motiv” nedan.

Bakgrund och motiv

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och utgör ett led i att skapa en långsiktigt hållbar kapital- och finansieringsstruktur för att fortsatt möjliggöra Bolagets strategiska utveckling.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 250 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,7 MSEK. Bolaget avser använda nettolikviden från Företrädesemissionen för följande områden angivna i prioritetsordning:

  • För att återbetala ägarlån från ALM Equity med ett rambelopp om 80 MSEK, varav 30 MSEK har upplånats per dagens datum.
  • För att finansiera Bolagets löpande verksamhet och allmänna bolagsändamål (inklusive räntekostnader) för den kommande tolvmånadersperioden.
  • Resterande del av nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att delvis finansiera återbetalning av lån.

Villkor för Företrädesemissionen

Teckningsrätt

Bolagets befintliga stamaktieägare har företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal befintliga stamaktier som innehavaren äger på avstämningsdagen den 3 juli 2023. Den som på avstämningsdagen är registrerad som stamaktieägare i Svenska Nyttobostäder är berättigad till 1 teckningsrätt för varje innehavd stamaktie i Bolaget. 35 teckningsrätter ger rätt att teckna 2 nya stamaktier i Företrädesemissionen.

Teckning av nya stamaktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga nya stamaktier inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då i första hand ske till dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var stamaktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka stamaktieägare som är berättigade att teckna Stamaktier med företrädesrätt är den 3 juli 2023. Befintliga stamaktier i Svenska Nyttobostäder handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 29 juni 2023 och exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 30 juni 2023.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 juli 2023 till och med den 14 juli 2023.

Teckningskurs samt tid för teckning och betalning

De nya stamaktierna i Svenska Nyttobostäder emitteras till en teckningskurs om 35 SEK per ny stamaktie. En teckningskurs om 35 SEK per ny stamaktie är i linje med aktiekursen omkring tidpunkten för offentliggörandet av styrelsens avsikt att genomföra Företrädesemissionen den 16 mars 2023.

Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske mellan den 5 juli 2023 till och den 19 juli 2023 genom kontant betalning. Teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period och vad avser de som garanterat emissionen, till och med den 24 juli 2023. Betalning för stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (inklusive dem som har garanterat emissionen) ska ske kontant senast tre (3) dagar efter utfärdandet av en avräkningsnota innehållandes besked om tilldelning av stamaktier. Styrelsen i Bolaget har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

Utspädning

Företrädesemissionen kommer innebära att Svenska Nyttobostäders aktiekapital ökar med högst 285 964,92 SEK, från 5 083 960,40 SEK till 5 369 925,32 SEK, genom utgivande av högst 7 149 123 nya stamaktier. Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 127 099 010 aktier (varav 125 109 656 stamaktier och 1 989 354 preferensaktier) till 134 248 133 aktier (varav 132 258 779 stamaktier och 1 989 354 preferensaktier) vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,3 procent av kapitalet och cirka 5,4 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen. Stamaktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan ha möjlighet att, beroende på marknadskursen för teckningsrätterna, kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Eftersom teckningskursen i Företrädesemissionen är väsentligen högre än börskursen vid emissionsbeslutet och om börskursen fortsatt under perioden för handel med teckningsrätter understiger teckningskursen i Företrädesemissionen, kan dock detta komma att innebära att teckningsrätterna kan komma att sakna värde. En stamaktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kanske därför inte kan ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja teckningsrätter.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och information om Svenska Nyttobostäder kommer att presenteras i ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses offentliggöras omkring den 29 juni 2023 på Bolagets webbplats, www.nyttobostader.se.

Tecknings- och garantiåtaganden

Flertalet av Bolagets befintliga aktieägare, bland andra ALM Equity AB, Bengtssons Tidnings AB, Batten AB och AC Kapital Invest AB har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel vilket uppgår till totalt cirka 195,4 MSEK, motsvarande cirka 78,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare till ett sammanlagt belopp om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa garantiåtaganden.

Företrädesemissionen omfattas således till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Ovannämnda tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Förväntad dag för offentliggörande av prospekt 29 juni 2023
Sista dag för handel med stamaktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 29 juni 2023
Första dag för handel med stamaktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 30 juni 2023
Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen 3 juli 2023
Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market 5 – 14 juli 2023
Teckningsperiod 5 – 19 juli 2023
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market 5 – 31 juli 2023
Förväntad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 24 juli 2023

 

Senareläggning av offentliggörandet av halvårsrapporten 2023

 

Med anledning av Företrädesemission har styrelsen i Svenska Nyttobostäder beslutat att halvårsrapporten 2023 kommer att offentliggöras den 25 augusti 2023 i stället för den 20 juli 2023.

Rådgivare

Arctic Securities, filial Sverige är Bolagets finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är Bolagets legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20:20 den 26 juni 2023. 

Om Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i stamaktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga stamaktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder har registrerats, och inga stamaktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Svenska Nyttobostäder anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)