Investor Relations

Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell

20 januari 2023, 20:00
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har via sin styrelse (”Styrelsen”) informerats om att diskussioner har förts mellan Bolagets större ägare av preferensaktier avseende Bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell. Dessa preferensaktieägare (”Initiativtagarna”) har nu gemensamt presenterat ett förslag till Styrelsen, vilket innebär att Bolaget bör erbjuda innehavare av Bolagets preferensaktier att omvandla dessa till stamaktier (”Utbyteserbjudandet”). Förslaget innebär vidare att ändringar bör göras i de förvärvsavtal som Bolaget ingått avseende ännu ej tillträdda fastigheter (”Förvärvsavtalen”).

Ägare representerande 80 procent av samtliga utestående preferensaktier har förbundit sig att acceptera Utbyteserbjudandet och förändringarna i Förvärvsavtalen. Samtliga motparter till Förvärvsavtalen för ej tillträdda projekt, vilka vid tillträden skulle varit berättigade till delvis betalning i preferensaktier, har förbundit sig att acceptera Utbyteserbjudandet och förändringarna i Förvärvsavtalen. Enligt de befintliga Förvärvsavtalen har dessa åtagit sig att teckna upp till cirka 26 miljoner preferensaktier för sammanlagt cirka 2,6 miljarder kronor.

Bakgrunden till diskussionerna, som även har förts i Styrelsen, är främst Bolagets affärsupplägg som kommer till uttryck i Förvärvsavtalen som ingicks före Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market år 2020. Enligt Förvärvsavtalen har Bolaget åtagit sig att förvärva fastigheter med tillträden planerade till och med år 2025 mot överenskommen fast ersättning bestående dels av stamaktier som emitterades i samband med att Förvärvsavtalen ingicks, dels av en mix av lånefinansierad kontant ersättning och nyemitterade preferensaktier som erläggs vid tillträde. I dagens marknad bedömer Bolaget och Initiativtagarna det som utmanande med en kapitalstruktur som utöver skuldfinansieringen även löpande ska betala utdelning till preferensaktierna. Utbyteserbjudandet och ändringarna av Förvärvsavtalen syftar därför till att möjliggöra en långsiktig lösning som gynnar samtliga investerare och aktieägare.

Styrelsen är positivt inställd till Initiativtagarnas förslag till Utbyteserbjudande och förändringar i Förvärvsavtalen och avser att fortsatt utreda och analysera dessa, analysen kommer bland annat att bestå av en fairness opinion från en oberoende finansiell rådgivare. Bolaget har även anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå för att biträda i utredningen. Styrelsen bedömer att Utbyteserbjudandet, ändringarna av Förvärvsavtalen och hur många stamaktier som kan komma att ges ut och till vilken teckningskurs, kommer att kunna offentliggöras senast under februari 2023.

Utbyteserbjudandet
Förslaget till Utbyteserbjudande innebär att varje preferensaktie som en aktieägare innehar kan omvandlas till två stamaktier och att en omvandling måste avse aktieägarens samtliga preferensaktier.

Om det skulle genomföras, föreslås Utbyteserbjudandet tekniskt sett genomföras på så sätt att preferensaktieägare erbjuds att få samtliga sina preferensaktier inlösta i utbyte mot en fordran på Bolaget. Denna fordran kan endast användas som betalning för teckning av nya stamaktier i en därefter efterföljande stamaktieemission vilket innebär att preferensaktieägarna inte kommer att erhålla något kontant vederlag om de väljer att lösa in sina preferensaktier.

Ändring av Förvärvsavtalen 
Förslaget till ändringar av Förvärvsavtalen innebär att Bolagets motparter (dvs. säljarna av fastigheter) i stället för att erhålla nyemitterande preferensaktier från Bolaget i samband med framtida tillträden av fastigheter i samband med Utbyteserbjudandet erhåller stamaktier i Bolaget. De fastigheter som är under pågående produktion (sammanlagt sju stycken av de ännu ej tillträdda fastigheterna) föreslås av Initiativtagarna att färdigställas enligt tidigare affärsupplägg, men med skillnaden att Bolaget i samband med genomförandet av Utbyteserbjudandet emitterar stamaktier motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet (dvs. de överenskomna värdena i Förvärvsavtalen vilka justerats för faktisk boarea och lokalarea samt ändrings- och tilläggsbeställningar) om cirka 2,9 miljarder kronor som ett förskott till säljarna till ett värde om sammanlagt cirka 1,0 miljard kronor. Initiativtagarnas förslag innebär vidare att de tio byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter förvärvas av Bolaget till ett marknadsmässigt värde i samband med genomförande av Utbyteserbjudandet. Betalning skulle i sådana fall ske i form av nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor. För att Bolaget ska kunna genomföra kommande projektutveckling av de byggrätter som föreslås övergå har Bolaget möjlighet att genom Bolagets huvudägare ALM Equity nyttja projektutvecklingstjänster på marknadsmässiga villkor.

Vad gäller de byggrätter som ännu inte produktionsstartats och enligt förslaget övergår till Bolaget i ett tidigare skede övergår även projektutvecklingsrisken samt den potentiella utvecklingsvinsten till Bolaget. Detta möjliggör även för Bolaget att styra utveckling och utformning av fastigheterna.

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20:00 den 20 januari 2023.
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information kontakta
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)