Investor Relations

Svenska Nyttobostäder offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

24 juli 2023, 11:20
Regulatoriskt

Stockholm den 24 juli 2023, klockan 11:20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Anmälningsperioden i Svenska Nyttobostäder AB:s (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) nyemission av stamaktier om cirka 250 MSEK med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 19 juli 2023. Teckningskursen i Företrädesemissionen har varit 35 SEK per stamaktie. Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 5 641 086 stamaktier, motsvarande cirka 78,9 procent av de erbjudna stamaktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 191 786 stamaktier tilldelats de som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Av denna del har 137 594 stamaktier, motsvarande cirka 1,9 procent av de erbjudna stamaktierna, tilldelats befintliga aktieägare som garanterat emissionen till ett belopp om cirka 4,8 MSEK. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 81,6 procent.

Styrelsen i Bolaget har beslutat att i samband med teckning av stamaktier i Företrädesemissionen tillåta kvittning av ett lån från Alm Equity (genom Bostadsnytta i Sverige AB) uppgående till cirka 31 MSEK, vilket motsvarar 885 696 stamaktier.

Svenska Nyttobostäder tillförs genom Företrädesemissionen cirka 204,15 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 233 314,88 SEK, från 5 083 960,40 SEK till 5 317 275,28 SEK och det totala antalet aktier ökar med 5 832 872 från 127 099 010. Efter Företrädesemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 132 931 882 fördelat på 130 942 528 stamaktier och 1 989 354 preferensaktier.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är omkring den 31 juli 2023. Första dag för handel med de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market förväntas vara omkring den 10 augusti 2023.

Rådgivare
Arctic Securities, filial Sverige är Bolagets finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är Bolagets legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta styrelsen genom
Fredrik Arpe styrelseledamot och tf. VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11:20 den 24 juli 2023.

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank

Viktig information 
Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i stamaktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga stamaktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder har registrerats, och inga stamaktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Svenska Nyttobostäder anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)