Investor Relations

Svenska Nyttobostäder offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägare

19 april 2023, 17:55
Regulatoriskt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Anmälningsperioden i Svenska Nyttobostäder AB:s (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) erbjudande till innehavare av dess preferensaktier att i ett utbyteserbjudande lösa in preferensaktier i Bolaget mot stamaktier i Bolaget (”Utbyteserbjudandet”) löpte ut den 17 april 2023. Varje preferensaktie som anmälts i Utbyteserbjudandet har resulterat i en inlösenfordran om 60 kronor vilken berättigat till, och endast har kunnat användas för, teckning av två nya stamaktier för 30 kronor styck.

Den slutliga sammanräkningen visar att ägare till 9 020 603 preferensaktier, motsvarande cirka 81,93 procent av det totala antalet utestående preferensaktier i Bolaget, har accepterat att lösa in sina preferensaktier i Utbyteserbjudandet, innebärandes att 18 041 206 nya stamaktier emitteras till dessa preferensaktieägare.

Genom inlösen av preferensaktier och efterföljande teckning av stamaktier under Utbyteserbjudandet ökar Svenska Nyttobostäders aktiekapital med 360 824,12 kronor, från 2 860 454,28 kronor till 3 221 278,40 kronor och det totala antalet aktier ökar med 9 020 603. Bolaget tillförs inga medel genom Utbyteserbjudandet.

Den extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder som hölls den 22 mars 2023 beslutade, förutom om genomförande av Utbyteserbjudandet, även om en riktad nyemission av stamaktier uppgående till som högst 46 567 050 nya stamaktier till bl.a. säljarna av fastigheter som Bolaget har ingått avtal om att förvärva men ännu inte tillträtt (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen förväntas slutföras omkring den 2 maj 2023. Svenska Nyttobostäder kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen separat.

Första dag för handel med de nya stamaktierna i Utbyteserbjudandet på Nasdaq First North Growth Market sker efter registrering hos Bolagsverket och förväntas vara omkring den 28 april 2023.
Rådgivare 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Svenska Nyttobostäder i samband med Utbyteserbjudandet.
För mer information kontakta styrelsen genom
Fredrik Arpe styrelseledamot och tf. VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:55 den 19 april 2023.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Viktig information 
Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder. Utbyteserbjudandet till berörda personer avseende inlösen av preferensaktier i Svenska Nyttobostäder har endast gjorts genom det prospekt och tilläggsprospekt som Svenska Nyttobostäder har publicerat på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder har registrerats, och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Svenska Nyttobostäder anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)