Investor Relations

Svenska Nyttobostäder offentliggör tilläggsprospekt avseende utbyteserbjudande

6 april 2023, 11:45
Regulatoriskt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har idag den 6 april 2023 offentliggjort ett tillägg till prospekt avseende utbyteserbjudandet till innehavare av preferensaktier i Bolaget som offentliggjordes den 28 mars 2023 (”Prospektet” respektive ”Tilläggsprospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Svenska Nyttobostäder den 4 april 2023, genom pressmeddelande offentliggjort att Bolaget, vad gäller projektet Lignum som omfattar 204 lägenheter, avser att styra om projektet och sälja dessa som bostadsrätter mot privatmarknaden istället för att behålla projektet i egen förvaltning under förutsättning att vissa villkor uppfylls avseende bl.a. finansiering och försäljningsgrad.

Tilläggsprospektet som idag den 6 april 2023 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.nyttobostader.se och Nordic Issuings webbplats www.nordic-issuing.se.

Preferensaktieägare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har accepterat inlösenerbjudandet avseende preferensaktier (”Utbyteserbjudandet”) har rätt att återkalla sin accept inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 12 april 2023. Accept av Utbyteserbjudandet som inte återkallas inom den angivna tiden kommer att förbli bindande och preferensaktieägare som önskar kvarstå vid sin accept av Utbyteserbjudandet behöver inte vidta någon åtgärd.

Om en preferensaktieägare i Bolaget vill återkalla sin accept av Utbyteserbjudandet ska det göras i enlighet med instruktionerna i Tilläggsprospektet.

 

Rådgivare
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utbyteserbjudandet.

 

För mer information kontakta styrelsen genom
Fredrik Arpe styrelseledamot och tf. VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11:45 den 6 april 2023.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 

Viktig information 
Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder. Utbyteserbjudandet till berörda personer avseende inlösen av preferensaktier i Svenska Nyttobostäder kommer endast att göras genom det prospekt och tilläggsprospekt som Svenska Nyttobostäder har publicerat på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder har registrerats, och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga stamaktier, preferensaktier eller andra värdepapper i Svenska Nyttobostäder får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Svenska Nyttobostäder anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)