Investor Relations

Svenska Nyttobostäder stärker kapitalstrukturen

2 maj 2023, 18:05
Icke-regulatoriskt

Bakgrund
Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur härstammar från bolagets uppbyggnad inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market år 2020. Vid börsintroduktionen hade Svenska Nyttobostäder tillträtt sex förvaltningsobjekt och ingått förvärvsavtal att tillträda ytterligare 23 färdigställda förvaltningsobjekt till ett fast pris fram till år 2025 enligt preliminär tidplan.

Säljarna av fastigheterna åtog sig att teckna upp till 35 procent av överenskommet försäljningsvärde i preferensaktier i samband med tillträde av respektive projekt. Resterande del skulle Svenska Nyttobostäder finansiera via egen kassa och skuldfinansiering.

För att stärka kapitalstrukturen har bolaget under året genomfört ett utbyteserbjudande av preferensaktier mot stamaktier samt gjort förändringar i de förvärvsavtal som bolaget ingick inför börsintroduktionen 2020. Förändringarna innebär bland annat att säljarna erhåller stamaktier i en riktad nyemission i samband med utbyteserbjudandets genomförande i stället för preferensaktier i anslutning till varje kommande tillträde.

Idag har Svenska Nyttobostäder fullbordat förändringarna av förvärvsavtalen samt slutfört den riktade nyemissionen av stamaktier. Vidare har Svenska Nyttobostäder offentliggjort avsikten att göra en företrädesemission om cirka 250 Mkr i maj/juni 2023.

–Det är glädjande att vi nu slutfört ytterligare ett steg i det viktiga arbetet med att förändra kapitalstrukturen för bolaget. Nu fortsätter vi resan framåt med att planera för den aviserade företrädesemission, säger Fredrik Arpe, tf VD på Svenska Nyttobostäder.

Utfall utbyteserbjudande
Den 19 april 2023 offentliggjorde bolaget utfallet av utbyteserbjudandet, cirka 82 procent av utomstående preferensaktier omvandlas till stamaktier. Det innebär att cirka 18 miljoner nya stamaktier emitteras samtidigt som cirka nio miljoner preferensaktier löstes in.

Förändring förvärvsavtal
Svenska Nyttobostäder har idag tillträtt samtliga fastigheter – byggrätter – som ännu inte produktionsstartats till ett överenskommet värde om 1,4 Mdkr. Det innebär att bolaget får en bättre rådighet av projektportföljen, både vad gäller när produktionen startas och dess utformning. Byggrätterna kommer utan begränsning för upplåtelseform och Svenska Nyttobostäder har möjligheten att utveckla eller sälja projekten både som förvaltningsobjekt och som bostads- eller ägarrätter mot privatmarknaden. Byggrätterna blir ett viktigt verktyg för Svenska Nyttobostäder att skapa värden för bolagets aktieägare.

Den riktade emissionen medför att bolaget ökar eget kapital med cirka 2,3 Mdkr som stärker bolagets soliditet. Soliditeten uppgick per årsskiftet till 32 procent och allt annat lika medför den riktade emissionen att den ökar till 52 procent. Effekten av kommande tillträden av fastigheter som nu är under produktion hos säljaren medför att soliditeten kommer sjunka eftersom bolaget avser uppta ny skuld i samband med tillträdena.

För mer information kontakta:
Fredrik Arpe tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:05 den 2 maj 2023.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)