I enlighet med årsstämmans beslut ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Svenska Nyttobostäder AB (publ) består av följande ledamöter:

John Sjölund är valberedningens ordförande. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta per mejl till:

John Sjölund
John.sjolund@almequity.se

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 14:15.